2017
ژانویه 22

فاز اول : تحلیل، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی

• تعیین استراتژی‌های توسعه محصول

• دریافت اطلاعات اولیه از تأمین‌کننده

• تدوین اهداف تحقیقات بازار و پیاده‌سازی فرآیند آن

• ارزیابی منابع درون‌سازمانی

• برگزاری کمیته توسعه محصول

• استخراج برنامه جامع بازاریابی پروژه

جزئیات بیشتر
فاز اول
ژانویه 23

فاز دوم : اقدامات پیش از فروش

• استخراج اهداف فروش

• استخراج تاکتیک‌های فروش

• آموزش نیروهای متخصص فروش

• اعتبار سنجی مشتریان

• تدوین برنامه مسیربندی

جزئیات بیشتر
فاز دوم
ژانویه 23

فاز سوم : فروش

• عملیات اجرایی فروش بر مبنای برنامه جامع بازاریابی

• نظارت بر اجرای برنامه‌ بازاریابی

• استخراج تحلیل‌ها و گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه

جزئیات بیشتر
فاز سوم
ژانویه 23

فاز چهارم : ارزیابی

• ارزیابی میزان موفقیت فروش براساس تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تدوینی

• تدوین استراتژی‌های اصلاحی در قالب برنامه بازاریابی

جزئیات بیشتر
فاز چهارم