فاز چهارم : ارزیابی

ارزیابی میزان موفقیت فروش براساس تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تدوینی

موفقیت فروش هر محصولی در بازار مستلزم حرکت گام‌به‌گام در مسیر استراتژی‌های تدوین شده با در نظر گرفتن استراتژی‌های ویژه هر محصول و واحد فروش است. این استراتژی‌ها برای هر محصول در زمان‌ها و واحدهای فروش مختلف متفاوت ممکن است متفاوت باشد. ممکن است در مرحله‌ای استراتژی فروش یک محصول بالا بردن حضور باشد حال آنکه برای همین محصول در واحد فروشی دیگر و یا زمانی دیگر افزایش تعداد مشتریان فعال و یا فروش باشد. درهرصورت مدیران عقاب هر ماه در جلسات وقایع ماهانه میزان موفقیت این استراتژی‌ها و اجرای صحیح تاکتیک‌ها را ارزیابی می‌کنند. نتیجه این جلسات با توجه به بررسی گزارش‌های فروش هر ماه یا صحه‌گذاری عملکرد واحدها و استراتژی‌هاست و یا دستورالعملی اصلاحی برای رفع نقصان.

تدوین استراتژی‌های اصلاحی در قالب برنامه بازاریابی

همان‌طور که گفته شد نتیجه بررسی روند فروش و وقایع هر ماه ممکن است به دستورالعملی اصلاحی منجر شود. این دستورالعمل‌ها پس از بازبینی طرح بازاریابی و با توجه به انحرافات رخ داده نسبت به اهداف، در قالب استراتژی‌های اصلاحی ارائه می‌شود. این استراتژی‌ها و میزان موفقیت واحدها در پیاده‌سازی آن‌ها توسط واحدهای بازاریابی و سیستم و استراتژی به صورت مداوم چک می‌شود تا مشکلات پیش آمده به صورت کامل برطرف شده و اهداف طرح بازاریابی محقق گردد.