میزان حضور محصولات روژین در مناطق مختلف تهران

میزان حضور محصولات روژِین در مناطق مختلف

میزان حضور یک برند در بخشی از بازار اگرچه از داده‌های بسیار مهم است اما همین حضور جوانب مختلفی دارد که باید بررسی شود. ازجمله اینکه میزان حضور در مناطق مختلف چگونه است، یا این موضوع که حضور محصول/برند در گریدهای مختلف سوپرمارکتی به چه اندازه است. نمودار ذیل میزان حضور محصولات روژین در مناطق مختلف تهران در سال 1393 و 1394 را نشان می‌دهد. چنین داده‌هایی به تیم بازاریابی کمک می‌کند در طرح‌های بازاریابی هدفمندتر عمل کرده و جزئیات را نیز در نظر گیرد.

نمودار میزان حضور محصولات روژین در مناطق 22 گانه

عنوان تحقیق: موقعیت‌یابی محصولات روژین تاک

عنوان نمودار: میزان حضور محصولات روژین به تفکیک مناطق 22گانه تهران

تاریخ پروژه: 1394/07/05الی 1394/07/09

جامعه آماری:

سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

تعاونی‌ها

نمایندگان شهرستان

حجم نمونه:

609 سوپرمارکت

106 تعاونی

20 نماینده شهرستان

طبق تحقیقات بازار انجام‌شده توسط شرکت پخش عقاب رب گوجه فرنگی روژین بیشتر حضور را در میان سایر برندهای رب گوجه فرنگی در سوپرمارکت‌های تهران دارد. برای مطالعه این تحقیقات به مقاله بررسی جایگاه برند برای برندهای رب گوجه فرنگی در بازار تهران مراجعه کنید.

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید