میزان فروش سس خارجی و ایرانی در سوپرمارکت‌های تهران

میزان فروش سس خارجی و ایرانی در تهران

برخی مواقع نیاز است وضعیت گروه محصولات مشابه داخلی و خارجی را با هم مقایسه کنیم. این مسئله بخصوص زمانی اهمیت می‌یابد که قصد اضافه کردن یک برند خارجی به سبد پخش را داشته باشیم. به عنوان نمونه در مقطعی بررسی شده است که سوپرمارکت‌ها به‌طور متوسط روزانه چند عدد از گروه سس ایرانی و چند عدد از گروه سس خارجی می‌فروشند. گفتنی است که این آمار از تخمین فروشندگان سوپرمارکت‌ها به دست آمده است. طبق این آمار میانگین فروش سس خارجی در سوپرمارکت‌های تهران 1 عدد در روز است. همچنین میانگین فروش سس ایرانی در سوپرمارکت‌های تهران برابر با 6 عدد در روز است.

میزان فروش سس خارجی در سوپرمارکت‌های تهران

میزان فروش سس ایرانی در سوپرمارکت‌های تهران

عنوان تحقیق: موقعیت یابی گروه سس‌های  Kuhne

عنوان نمودار: فروش روزانه برندهای موجود سس خارجی و ایرانی در سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه: 1396/03/01الی  1396/03/15

جامعه آماری: سوپر مارکتهای مناطق 1 الی 9تهران

حجم نمونه 311سوپرمارکت

 

به اشتراک بگذارید