میزان حضور محصولات گرجی در سوپرمارکت‌های تهران

محصولات گرجی

به‌جرئت می‌توان ادعا کرد روند حضور مهم‌ترین داده‌ای است که از تحقیقات موسوم به موقعیت‌یابی به دست می‌آید. هرچه اطلاعات روند حضور با جزئیات بیشتر و تفکیک‌شده‌تر باشد تشخیص عارضه‌ها و نیازها ساده‌تر خواهد بود. ازاین‌روست که تحقیقات بازار پخش عقاب حضور برندها را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کند. نمودار ذیل میزان حضور هر یک از محصولات گرجی در تعاونی‌های تهران را در سال‌های 93 و 94 نشان می‌دهد.

میزان حضور محصولات گرجی

عنوان تحقیق: موقعیت‌یابی محصولات گرجی

عنوان نمودار: روند حضور گروه محصولات گرجی در تعاونی‌های تهران

تاریخ پروژه: 1394/07/29الی 1394/08/08

جامعه آماری:

سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

تعاونی ها

حجم نمونه:

755 سوپرمارکت

110 تعاونی

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

 

به اشتراک بگذارید