میزان استقبال از شکلات های خارجی در تهران

میزان استقبال از شکلات های خارجی در تهران

توسعه سبد پخش امری حساس است که موفقیت شرکت تا حد قابل‌توجهی به آن بستگی دارد. با طرح ایده اضافه شدن یک محصول، برند یا گروه محصول به سبد پخش در کمیته توسعه محصول همیشه سؤالات کلیدی مطرح می‌شود. سؤالاتی که در پی پاسخ‌های روشن در بازار هستند. از جمله سؤالات می‌توان به میزان استقبال اشاره کرد. به‌عنوان نمونه زمانی که بحث بر سر اضافه شدن شکلات‌های خارجی به سبد پخش عقاب در سال 1396 مطرح شد، باید میزان استقبال از شکلات های خارجی نیز مشخص می‌شد. نمودار زیر نظر فروشندگان سوپرمارکت‌های تهران در مورد میزان استقبال از شکلات های خارجی را نشان می‌دهد.

میزان استقبال از شکلات های خارجی

عنوان تحقیق: بررسی بازار  شکلات خارجی

عنوان نمودار: میزان استقبال از شکلات های خارجی از نظر فروشندگان خرده تهران

تاریخ پروژه: 1396/01/17 الی 1396/01/26

جامعه آماری: سوپر مارکتهای مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه522 سوپرمارکت

 

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید