تمایل خرده فروشان شهرستان قوچان به همکاری با کانال‌های توزیع

خرده فروشان شهرستان قوچان

نمایندگان شرکت پخش عقاب در شهرستان‌ها را می‌توان به دو دسته عمده‌فروشی‌ها و شرکت‌های پخش تقسیم کرد.سؤال مهمی که باید پاسخ داده شود این است که خرده‌فروشان استان‌های کشور به غیر از تهران تمایل بیشتری به سمت کدام یک از کانال‌های فروش دارند. نمودار زیر که از تحقیقات موسوم به «ارزیابی عملکرد نماینده استان خراسان رضوی» برداشت شده، میزان تمایل خرده فروشان شهرستان قوچان را به همکاری با هر کدام از کانال‌های فروش نشان می‌دهد.

تمایل خرده فروشان شهرستان قوچان به همکاری با کانال‌های توزیع

عنوان تحقیق: ارزیابی عملکرد نمایندگان (شهرستان قوچان)

عنوان نمودار: تمایل خرده فروشان شهرستان قوچان به همکاری با کانال‌های توزیع

تاریخ پروژه: 1396/09/18 الی  1396/10/01

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های شهرستان قوچان

حجم نمونه77سوپرمارکت

 

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید