ارزیابی جایگاه نگهداری محصولات شادلی در سوپرمارکت‌ها

هدف از تحقیقات بازار کم کردن ابهام است. علم مدیریت و بازاریابی همیشه ما را از تصمیمات بی‌پایه، مبهم و مبتنی بر نظرات شخصی بر حذر می‌دارد. ایام اولیه ورود برند/محصول به سبد پخش دقیقاً زمانی است که بیشترین ابهام وجود دارد و امکان تصمیم‌گیری‌های اشتباه بسیار زیاد است. برای پیشگیری از چنین اشتباهاتی ضروری است که با کمک تحقیقات موسوم به ورود محصول، تصویر روشنی از وضعیت کنونی محصول در بازار به دست آید و همین تصویر مبنای برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و انتظارات قرار گیرد. در ادامه نمودار ارزیابی جایگاه نگهداری محصولات آب‌میوه شادلی در سوپرمارکت‌های تهران را ملاحظه می‌کنید.

ارزیابی جایگاه نگهداری محصولات شادلی

عنوان تحقیق: بررسی بازار محصولات شادلی

عنوان نمودار: ارزیابی جایگاه نگهداری محصولات شادلی در سوپرمارکت‌ها

تاریخ پروژه: 1395/07/29الی 1395/08/08

جامعه آماری:

سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه

654 سوپرمارکت

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

 

به اشتراک بگذارید